Sistema de Qualitat (SAIQU)

El compromís de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica amb l’assegurament de la qualitat dels seus ensenyaments té un recorregut que s’inicia a mitjan anys noranta amb l’establiment de criteris i l’ús d’indicadors, en clara sintonia amb els models d’avaluació que fan servir els països europeus amb més tradició en l’avaluació institucional.

Consolidat ja l’espai europeu d’educació superior (EEES), i d’acord amb els estàndards i les directrius per a l’assegurament de la qualitat a l’EEES (ESG) adoptats pels ministres d’Educació el 2005 a Bergen, les institucions han de disposar d’una política i de processos associats per assegurar la qualitat i els estàndards dels seus programes i titulacions.

En conseqüència, la Facultat ha renovat el seu compromís definint i documentant els diferents mecanismes i processos necessaris per dur a terme el procés de disseny i aprovació de les titulacions, facilitar el procés de seguiment —i, si escau, el procés de modificació de les titulacions—, i garantir la millora continuada de la seva qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives. A més, i d’acord amb els principis de qualitat i transparència (ESG 1.7), la Facultat té establerts procediments per publicar informació actualitzada, imparcial i objectiva de les titulacions, dirigida als diferents grups d’interès.

El 2008, l’AQU Catalunya va certificar el model d’assegurament de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat, el qual es basa en:

  • La planificació estratègica, vinculada a través dels contractes programa, com a eina per desplegar la política i els objectius de qualitat.
  • L’organització de la gestió basada en processos. Per això s’ha elaborat:
    • un mapa de processos i un catàleg dels principals processos relacionats amb la formació universitària, i la descripció d’aquests processos i el sistema per fer-ne el seguiment a través dels procediments específics de qualitat (PEQ).
  • L’elaboració d’un quadre de comandament, és a dir, un conjunt de dades i d’indicadors del sistema de gestió per mesurar les activitats que s’estan duent a terme.
  • La introducció del retiment de comptes amb la publicació de les memòries de verificació, els informes de seguiment, els informes d’acreditació, i les dades i els indicadors dels graus i els màsters universitaris de la Facultat.
  • Una revisió interna del sistema a través de la Comissió de Qualitat del centre per analitzar-ne l’adequació i, si escau, proposar un pla de millora per optimitzar-lo.