Revisió i millora

El SAIQU de la facultat de Matemàtiques i Informàtica disposa de processos específics de qualitat que regulen i gestionen la revisió tant del propi sistema d’assegurament intern de la qualitat (PEQ011) com de les titulacions que  hi queden sotmeses (PEQ021).

El SAIQU de la facultat de Matemàtiques i Informàtica es revisa de forma periòdica i sistemàtica amb l’objectiu de millorar els seus processos i procediments, així com les seves titulacions. Per fer-ho, analitza les dades, indicadors, enquestes i informes de fonts internes i externes de la facultat i de la UB.

Els Informes de Seguiment de Centre i els Autoinformes d’Acreditació són els instruments per a revisar les titulacions i donen com a resultat el pla de millores de les titulacions sota l’abast del SAIQU.

La Comissió de Qualitat revisa periòdicament el SAIQU de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica i proposa accions de millora. El resultat d’aquesta revisió és l’informe de revisió del SAIQU i el pla de millores del SAIQU que se’n deriva.