Acreditació

El procés d’acreditació ha de dur-se a terme, en el cas dels graus, abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o darrera acreditació) i, en el cas dels màsters, abans dels quatre anys.

En el procés d’acreditació les titulacions es sotmeten a un procés d’avaluació per evidenciar que el títol s’està desenvolupant d’acord amb el projecte inicial verificat, que se’n fa el seguiment periòdic, s’introdueixen les modificacions o accions de millora que se’n deriven i que els resultats són els previstos. L’avaluació externa es realitza a partir dels següents documents:

  • els informes de seguiment de les titulacions;
  • els informes d’avaluació que pugui haver elaborat AQU Catalunya sobre els informes de seguiment esmentats;
  • l’autoinforme  elaborat per un comitè d’avaluació intern (CAI) designat per la Facultat;
  • un informe d’avaluació externa de les titulacions emès per un comitè d’avaluació extern (CAE) després de realitzar la visita al centre.

Amb tots aquests informes l’AQU emet, finalment, l’informe d’acreditació de cada titulació.

Informes d’acreditació de les titulacions al portal d’informes d’AQU Catalunya: EUC informes AQU