Acreditació

El procés d’acreditació ha de dur-se a terme, en el cas dels graus, abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o darrera acreditació) i, en el cas dels màsters, abans dels quatre anys.

En el procés d’acreditació les titulacions es sotmeten a un procés d’avaluació per evidenciar que el títol s’està desenvolupant d’acord amb el projecte inicial verificat, que se’n fa el seguiment periòdic, s’introdueixen les modificacions o accions de millora que se’n deriven i que els resultats són els previstos. L’avaluació externa es realitza a partir dels següents documents:

  • els informes de seguiment de les titulacions;
  • els informes d’avaluació que pugui haver elaborat AQU Catalunya sobre els informes de seguiment esmentats;
  • l’autoinforme  elaborat per un comitè d’avaluació intern (CAI) designat per la Facultat;
  • un informe d’avaluació externa de les titulacions emès per un comitè d’avaluació extern (CAE) després de realitzar la visita al centre.

Amb tots aquests informes l’AQU emet, finalment, l’informe d’acreditació de cada titulació.

Titulacions que s’acrediten:

  • MU Fonaments de la Ciència de Dades
  • MU Matemàtica Avançada

Consulta l’autoinforme d’acreditació

Es poden presentar al·legacions, esmenes i comentaris a l’autoinforme fins al dia 30 de novembre de 2019

Visita del Comitè d’Avaluació Extern (CAE), dimarts 21 de gener de 2020                       

Programa de la Visita externa

Membres del CAE

Rol Nom Institució Àrea de coneixement
President Carlos Gorria Corres Universidad del País Vasco Matemàtica Aplicada i Estadística i Investigació Operativa
Vocal acadèmica María del Mar Rueda García Universidad de Granada Estadística i Investigació Operativa
Vocal professional Javier Sánchez Fernández CUNEF Responsable Departament de TICs
Vocal estudiant Marcos Solera Universitat de València Matemàtiques
Secretària Mercedes Lecue Universidad de Valladolid Metodologia d’Avaluació

Comitè d’Avaluació Interna(CAI) del Màster Universitari en Fonaments de la Ciència de Dades

Acta de constitució

Josep Vives Santa Eulàlia Vicedegà acadèmic
Jordi Vitrià Marca Coordinador del màster
Rocio Molina Contreras Cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència
Oriol Pujol Vila Professor del màster
Laura Igual Muñoz Professora del màster
Pere Gilabert Roca Alumne del màster

 

Comitè d’Avaluació Interna(CAI) del Màster Universitari en Matemàtica Avançada

Acta de constitució

Josep Vives Santa Eulàlia Vicedegà acadèmic
Xavier Jarque Ribera Coordinador del màster
Rocio Molina Contreras Cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència
Ignasi Mundet Riera Professor del màster
Marta Sanz Solé Professora del màster
Aina Ferrà Marcús Alumna del màster