Logo UB - Facultat de Matemàtiques i Informàtica - https://mat.ub.edu -

Presentació

El compromís de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica amb l’assegurament de la qualitat dels seus ensenyaments té un recorregut que s’inicia a mitjan anys noranta amb l’establiment de criteris i l’ús d’indicadors, en clara sintonia amb els models d’avaluació que fan servir els països europeus amb més tradició en l’avaluació institucional.

Consolidat ja l’espai europeu d’educació superior (EEES), i d’acord amb els estàndards i les directrius per a l’assegurament de la qualitat a l’EEES (ESG) adoptats pels ministres d’Educació el 2005 a Bergen, les institucions han de disposar d’una política i de processos associats per assegurar la qualitat i els estàndards dels seus programes i titulacions.

En conseqüència, la Facultat ha renovat el seu compromís definint i documentant els diferents mecanismes i processos necessaris per dur a terme el procés de disseny i aprovació de les titulacions, facilitar el procés de seguiment —i, si escau, el procés de modificació de les titulacions—, i garantir la millora continuada de la seva qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives. A més, i d’acord amb els principis de qualitat i transparència (ESG 1.7), la Facultat té establerts procediments per publicar informació actualitzada, imparcial i objectiva de les titulacions, dirigida als diferents grups d’interès.

El 2008, l’AQU Catalunya va certificar el model d’assegurament de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat, el qual es basa en: